European Ecumenical Church of Nature u Městského soudu v Praze p. zn. 11 A 1/2017 a 8 A 127/2016, 5 A 185/2016, 5 A 201/2016, 2 Ad 59/ 2010, 67 To 289/ 2016 , 11 323/2017 (24.8.2017), 11 Co 246/2017 (29.6.2017 a 11.9.2017), 53 Co 140/2016 (18.7.2016), 21 Co 531/2012 (5.1.2013), 1 Nc 2381/2017 (14.3.2017), 1 Nc 2284/2017 (3.2.2017), 1 NC 2825/2016 (8.12.2016), 1 Nc 7391/2014 (11.11.2014), St 133/2016, SPR 2505/2016, St 17/2017, St 89/2017 atd. viz MS V Praze dne 20.11.2017 č.j. Si 1532/2017


➤➤

K osmému výročí otevření Konopné apatyky královny koloběžky první dne 28.září 2009 dne 28.9.2017

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE č.j. 11 A 1/2017Hybernská 18, 111 21 Praha 1
Žalobce č.j. 11 A 1/2017: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6 zastoupen asociací  Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232 se sídlem Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc
Žalovaný: Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
Věc Vyjádření žalobce a přípravného výboru k replice MK ČR ze dne 18. září 2017 č.j. MK 58615/2017 OLP a změny petitu
I. průtahy a nezákonnost rozhodnuti
MK ČR uvedlo v replice mj.: Rozhodnutí ministra kultury byla vydána plně v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(dále též „správní řád“) a se zákonem č. 3/2002 Sb. (zákon o církvích a náboženských společnostech).
Důkaz 1: Odmítnutí registrace naší církve a náboženské společnosti bylo v rozkladu ministrem rozhodnuto více než 5 měsíců od podání návrhu dne 14.7.2016 a téměř rok poté, co jsme začali konzultace o registraci 19.1.2016, viz kapitola II repliky. Takové průtahy jsou v hrubém rozporu se správním řádem a požívají ochrany.


Jako argument, že žalovaný nemusí ctít přiměřenost lhůty projednání žalovaný uvedl: “ V průběhu registračního je přezkoumáván podaný návrh na registraci nové církve a náboženské společnosti spolu se všemi jeho přílohami a je prověřování faktické fungování církve a náboženské společnosti prostřednictvím ustanoveného znalce, neboť Ministerstvu kultury plyne ze zákona povinnost zjistit skutečný stav věci a prověřit všechny skutečnosti podstatné pro vydání rozhodnutí o registraci. V rámci posuzování, zda působení církve a náboženské společnosti resp. jejích představitel a dalších osob k ní se hlásících není v rozporu s ust. § 5 zákona č. 3/2002 Sb., si ministerstvo v průběhu registračního řízení rovněž opatřuje další podklady pro vydání rozhodnutí, a to zejména v rámci spolupráce s dalšími správními orgány či institucemi (Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba).“ Tato - jak tvrdí žalovaný – náročná zjištění však nebyla v registračním, odvolacím, rozkladovém a žalobním řízení s naší církví nikdy použita. Pokud tyto důkazy obhajující extrémní průtahy žalovaný uváděl a nepoužil, je zasaženo do základního práva garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, tedy do práva na spravedlivý proces.(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 7 Tdo 420/2009, ze dne 22.7.2009)

Důkaz 2: Odmítnutí registrace naší církve a náboženské společnosti bylo v rozkladu ministrem rozhodnuto více než 5 měsíců od podání návrhu dne 14.7.2016 a téměř rok poté, co jsme začali konzultace o registraci, přičemž jediné, na co se katolíci zmohli, že řekli slovní vatu jako za vedoucí role KSČ v ústavě, že návrh je zjevně nedůvodný a odkázali na § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu. Takové papalášské manýry soudruhů katolíků zcela odporují nejen zákonu o církvích a náboženských společnostech definující podmínky založení církve a náboženské společnosti, které jsme splnili, ale také Listinou základních práv a svobod garantovanou náboženskou svobodu, stejně tak odporují řadě nálezů ústavního soudu týkající se řádného odůvodnění Ústavní soud dne 2.6.2009 č.j. II. ÚS 435/09 “Pokud soudy této zákonné povinnosti nedostojí, a to jednak tím, že se zjištěnými skutečnostmi nebo tvrzenými námitkami nezabývají vůbec, nebo se s nimi vypořádají nedostatečným způsobem, založí tím nepřezkoumatelnost jimi vydaných rozhodnutí. Takový postup nelze akceptovat, neboť by znamenal otevření cesty k potenciální libovůli v rozhodování a znamenal by tak porušení ústavního zákazu výkonu libovůle soudy (čl. 2 odst. 2 Listiny) (srov. např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/03, N 15/32 SbNU str. 131, sp. zn. I. ÚS 639/03, N 102/34 SbNU str. 79, či sp. zn. I. ÚS 74/06, N 175/43 SbNU str. 17).

II. zrušení římskokatolické církve
Ve spisu je doloženo na důkazech, že římskokatolická církev ve svých textech, tzv. bibli, vyzývá k zabíjení jinověrců, což je v rozporu se zákonem o církvích, v rozporu s občanským a trestním zákoníkem a v rozporu se zákonem o rejstřících. Drzost, s jakou se žalovaný vyrovnal s tímto faktem vede žalobce k návrhu na zrušení římskokatolické církve.
Tvrzení žalovaného, proč může Římsko katolická církev porušovat zákony a vybízet k zabíjení jinověrců: „……. v případě Církve římskokatolické se jedná o církev registrovanou nikoliv podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (neboť v době její registrace nebyl tento zákon účinný), nýbrž o církev registrovanou podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (viz ust. § 22 odst. 1 tohoto zákona), jelikož ke dni jeho účinnosti historicky vyvíjela svou činnost ze zákona nebo na základě státního souhlasu na území České republiky (viz Příloha k zákonu č. 308/1991 Sb.).“III. Návrh na změny petitu


 1. Rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12. 2016 č. j. MK 78898/2016 OLP se pro průtahy ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat návrh žalobce ze dne 14.7.2016 včetně změn návrhu v průběhu soudního řízení o žalobě.
 2. Rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 8. 2016 č.j. MK 51095/2016 OC a dále ze dne 22.12. 2016 č. j. MK 78898/2016 OLP se pro nezákonné a nepřezkoumatelné ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat návrh žalobce ze dne 14.7.2016 včetně změn návrhu v průběhu soudního řízení o žalobě.
 3. Žalovaný je povinen do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu zrušit registraci Římskokatolické církve za činnost založenou na textech vyzývající zabíjení a zotročování jinověrců, a dále uhradit žalovanému náklady soudního řízení na účet číslo 8243027001/5500.
 4. Žalovaný je povinen (exekučně) uhradil žalobci 1.00.000,- Kč (slovy jeden milion korun), pokud žalovaný rozsudek soudu byť jen zčásti ve stanovené lhůtě nesplní
 5. Soud v souladu s čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství ustanovuje žalobci advokáta ex officio pro předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru prostřednictvím Nejvyššího správního soudu ČR.


Dne 25.9.2017

Dušan Dvořák, žalobce zastoupen 
asociací Cannabis is The Cure,z.s.

➽➽➽
Změny a návrhy žaloby, dodatek a oprava 11.září 2017

Městský soud v Praze, č.j. 11A 1/2017


Vážený senáte, předně Vám přeji pevné zdraví a stálou pohodu.


Věc: Přípis žalobce Městskému soudu v Praze dne 7.9.2017 k naléhavosti projednání žaloby č.j. 11A 1/2017 a změnám návrhu na registraci ze dne 14.7.2017 na sv. Bastilu


I. naléhavost

K naléhavosti projednání žaloby, ustanovení advokáta a předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru plně odkazuji na již dostatečně doložené důkazy kartelu a korupce justice s exekutivou ve spisu a tedy zcela oprávněné naléhavosti projednání žaloby na MK ČR, kdy důkazy jednání justice a exekutivy s charakterem zločinů proti lidskosti dle §§ 401 a 149,odst 4 tr. zákoníku odmítané všemi stupni exekutivy a justice šetřit od roku 2010 byly do spisu do 6.9.2017 zaslány zmocněnou asociací Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ke změnám pak sděluji tato rozhodnutí a návrhy:


II. změna názvu právnické osoby

Sděluji, že ke změně názvu jsem oprávněn samostatně, viz ústava, ale změnu jsem se rozhodl učinit se souhlasem a projednáním se zakladateli členy Konopné církve (dále jen KC) a Evropské konopné církve (dále jen EKC), tzn. s asociací Cannabis is The Cure, z.s., Společenstvím podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a zřizovateli Edukativní konopné kliniky jmenovitě nevládními organizacemi Ateliér ALF,z.s. , Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory, z.s. a zejména po projednání se staršími, pastory a kancléřem KC a EKC na setkáních v průběhu roku 2017, viz www.tortura.eu a www.cannabis-europe.eu a doložených ve video dokumentech na https://www.youtube.com/user/artlanguagefactory včetně důkazního videa ke zločinům justice a exekutivy Onkologičtí konopní kriminálníci.

Název právnické osoby je nově nahrazen názvem:

European Ecumenical Church of Nature


III. Implementace změny názvu v přechodném období

Přestože mohu změnit ústavu samostatně, budu tuto změnu – s rozhodnutím nejpozději do Světového dne pro duševní zdraví dne 10.10.2017 – projednávat a konzultovat se zakladateli a odpovědnými členy KC a EKC, resp. EECoN. Do předložení nové ústavy platí stávající.


IV. Doplnění argumentace k oprávněnosti žaloby

 1. Ideově - spirituální: Přestože víme o konopí a přírodě mnohé, stále zůstává a bude i nadále zůstávat oblast nepoznaného. Naše komunikace s bohem a boží podstatou (láska) je oprávněná skrze všechny dary matky země, kterými je kámen, rostliny, vesmír, ovce i člověk. K údajné zjevné nedůvodnosti návrhu a nedostatku metafyziky při registraci KC, resp. EECoN ministerským restitučním katolíkem dodejme citaci od nositele Nobelovy ceny za fyziku Maxe Planca: Kolem nás neexistuje žádná hmota jako taková. Veškerá hmota má původ a existuje pouze jako důsledek síly, která nutí subatomární částice kmitat a udržuje na okamžik tento nanejvýš chvilkový subatomický vesmír pohromadě. Za existenci této síly je odpovědné naše vědomí a inteligentní mysl. Naše mysl je matkou veškeré hmoty.“
 2. Právně - strukturální: Přestože má katolická církev největší zkušenosti s pácháním zločinů proti lidskosti a okrádáním lidí na této planetě, chování jednotlivých hodnostářů v různých obdobích nebylo vždy násilné a manipulativní a vznik prvních křesťanských komunit byl veden také touhou po vzájemné solidaritě a pomoci v nouzi a páchaném násilí. Také z důvodu „právní ochrany“ před dnešní organizovanou zločineckou sebrankou v justici, exekutivě a veřejnoprávních médiích včetně dosud nám zapřeného exkluzivního práva církví na veřejná pohřebiště vnímám náboženské společenství za vysoce potřebné, účelné a důležité, byť s neustálou reflexí, že bůh přišel na svět, aby přinesl náboženství a v jeho patách šel ďábel a začal ho organizovat. K cynickým bludům lhostejného ministerského restitučního katolíka dodejme citaci Alexandra Solženicyna při přebírání Nobelovy ceny za literaturu: “Když násilí vniká do pokojného lidského života, jeho tvář záři sebevědomím, na své vlajce má vepsáno s vykřikuje: « Já jsem násilí! Rozejděte se, ustupte, nebo vás rozdrtím!“ Avšak násilí rychle stárne, za pár let již není tak sebejisté, a aby se udrželo a zachovalo zdání moci, zvolí si nezbytně za spojence lež. Neboť: násilí se ničím jiným nezaštítí než lží a lež se může udržet jen násilím. Násilí neohrožuje každý den každého z nás svým těžkým spárem; žádá od nás jen, abychom byli poslušní lži a denně se lhaní účastnili: v tom se projevuje veškerá oddanost. A zde leží, námi přehlížený, nejprostší a nejdostupnější klíč k našemu osvobození: osobní neúčast při lhaní! Třebaže lež vše pohltila, třebaže lež vším vládne, v tom nejmenším se však postavme na odpor: ať si vládne, ale ne s mou pomoci! A to je východisko ze zdánlivě uzavřeného kruhu naší nemohoucnosti! To nejsnadnější pro nás a nejzhoubnější pro lež. Neboť když se lidé od lži odvrátí, přestane prostě existovat. Podobně jako nákaza může existovat pouze s lidmi.“
 3. Odkaz nezákonného rozhodnutí správního orgánu na judikaturu: Žalovaný jednal v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá.
 4. Odkaz průtahů správního orgánu na nálezy: Ustanovení § 6 odst 1 správního řádu stanoví, že nečiní-li správní orgány rozhodnutí v zákonné lhůtě, popř. v přiměřené lhůtě, když není lhůta stanovena, použije se § 80 správního nazvaného „Ochrana před nečinností.“ V souladu s dikcí správního řádu (§ 1 odst 1) se ochrana před nečinností týká všech správních úkonů včetně stížností. Ústavním základem ochrany před nečinností správního orgánu je především čl. 38 odstavec 2 Listiny, kdy má každý občan právo, aby jeho věc byla projednána „bez zbytečných průtahů“. Toto ustanovení úzce souvisí s čl. 36 odstavec 1 Listiny, kdy má každý právo domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Tímto jiným orgánem je bezesporu orgán veřejné správy. K nečinnosti se vyjádřil opakovaně Ústavní soud ČR: viz nálezy sp. zn. II. ÚS 366/96 ze dne 1.10.1997 nebo IV. ÚS 690/01 ze dne 27.3.2003.

V. Návrh na změny petitu

Změna návrhu rozsudku je navrhována dle poučení rozsudkem ze dne 25.7.2017 Městského soudu v Praze č.j. 8A 127/2016, viz spis.

 1. Rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12. 2016 č. j. MK 78898/2016 OLP se pro průtahy a jako nezákonné ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat návrh žalobce ze dne 14.7.2016 včetně změn návrhu v průběhu soudního řízení o žalobě.
 2. Žalovaný je povinen do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu uhradit žalovanému náklady soudního řízení na účet číslo 8243027001/5500
 3. Žalovaný je povinen (exekučně) uhradil žalobci 1.00.000,- Kč (slovy jeden milion korun), pokud žalovaný rozsudek soudu byť jen zčásti ve stanovené lhůtě nesplní
 4. Soud v souladu s čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství ustanovuje žalobci advokáta ex officio pro předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru prostřednictvím Nejvyššího správního soudu ČR.


Dne 7.9.2017
Dušan Dvořák, žalobceAramejský otčenáš

Svědkům Lihu Sedmého dne - Poselství míru - Videa SK
Ty, jenž zrozuješ! 

Otče - Matko kosmu

Soustřeď v nás světlo - ať je k užitku.
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tvá jediná touha pak s naší působí,
jak ve všem světle, tak i ve všech formách.
Dopřej nám náš denní chléb a vhled - tolik,
kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb, které nás svazují,
jakož i my pouštíme z rukou vlákna,
jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí,
život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy
a obnovuje se od věků do věků.
V pravdě síla těchto výroků nechť je půdou,
ze které vyrůstají všechny mé činy.